Bijbelteksten over genieten

Proef en geniet de goedheid van de HEER

De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om Zijn Naam te verheffen. Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de HEER waakt over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen.

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

Vromen hebben ontzag voor de HEER: wie Hem vreest lijdt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets. Kom kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de HEER. Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten? Behoed van je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.

Bijbelteksten over genieten: ~ Psalm 34:2-15 ~

Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER.

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde.

Genieten van de vrucht van je arbeid in tegenwoordigheid van God

In tegenwoordigheid van de HEER, uw God, zult u genieten van de vrucht van uw arbeid.

Bijbelteksten over genieten: ~ Deuteronomium 12:18c ~

God haalt weg weg van de afgrond, opdat je zal leven en van het licht genieten.

Hij redde mij van de val in de afgrond, opdat ik zal leven en van het licht genieten. Zie, dit alles doet God, tot twee-, driemaal toe doet Hij dit voor de mens: Hij haalt hem weg van de afgrond en het licht van het leven omstraalt hem.

Bijbelteksten over genieten: ~ Job 22:28 ~

Gelukkig wie door God gekozen is en mag genieten van het goede.

U komt de lof toe, God die woont op de Sion, u zult ontvangen wat u is beloofd. U die ons bidden hoort – tot U komt de sterveling. Worden onze zonden mij te zwaar, U neemt weg wat wij misdeden.

Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen, hij mag wonen in Uw voorhoven. Wij genieten van het goede van Uw huis, het heilige van Uw tempel.

Ontzagwekkend is Uw antwoord, U doet recht en redt ons, God, op U hopen de einden der aarde, de verten van de de zee.

Bijbelteksten over genieten: ~ Psalm 65:2-6 ~

Kunnen genieten van wat je hebt verworven, is in de hand van God

Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. 

Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt Hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat Ik ermee instem? Aan een mens die Hem behaagt geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde.

Bijbelteksten over genieten: ~ Prediker 2:1, 24-26a ~

Als je geniet van al het goede is dat een geschenk van God

Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet Hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor Hem hebben.

Bijbelteksten over genieten: ~ Prediker 3:12-14 ~

Goed en weldadig voor een mens wanneer hij geniet van wat hij heeft verworven.

Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet, en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft; dat is wat hem is toebedeeld.

Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Dan piekert hij tenminste niet zo veel over het luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganser hart op in de vreugde die God hem toebedeelt.

Bijbelteksten over genieten: ~ Prediker 5:17-19 ~

Leegte is het als je niet kunt genieten van al het goede dat je hebt.

Het is, dat heb ik ingezien, een trieste zaak onder de zon en voor de mens een zware last: God heeft iemand rijkdom, bezittingen en aanzien; er ontbreekt hem in zijn leven niets van wat hij zich gewenst heeft, maar God staat niet toe dat hij ervan geniet. Dat laat Hij een vreemde doen. Leegte is het, een ellendige en trieste zaak. Zo iemand zou wel honderd kinderen kunnen krijgen en wel jaren kunnen leven, vele jaren lang, maar als zijn dorst naar rijkdom nooit gelest wordt en hem nog niet eens een graf rest, dan – zeg ik – is een doodgeboren kind beter af. Het wordt in leegte geboren en verdwijnt in het duister, even naamloos als het is gekomen. Het heeft nooit de zon gezien en geen weet gehad van het bestaan. Het heeft rust, veel meer dan die ander die, ook al leeft hij duizend jaar en nog eens duizend jaar, niet genieten kan van al het goede dat hij heeft.

Het is is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars.

Bijbelteksten over genieten: ~ Prediker 6: 1-6a, 9a ~

Zie Gods werk, geniet op de goede dagen van het goede.

Bezie het werk van God; wie maakt recht wat hij krom heeft gemaakt? Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.

Bijbelteksten over genieten: ~ Prediker 7:13 ~

Geniet van eten en drinken, de vreugde is je metgezel.

Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onderweg de zon die God hem heeft gegeven.

Bijbelteksten over genieten: ~ Prediker 8:15 ~

Geniet op alle dagen van je leven, het is het loon dat God je geeft.

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke keren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.

Bijbelteksten over genieten: ~ Prediker 9:7-9 ~

Geniet van elke dag, denk bij alles aan God.

Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien! Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten.

Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan Zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.

Bijbelteksten over genieten: ~ Prediker 11:7-8a, 9-10 ~

Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten.

Luister naar God en je zult genieten en leven.

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven.

Bijbelteksten over genieten: ~ Jesaja 55:1-3a ~

Gun je voeten rust, vind je vreugde in de HEER, Hij laat je genieten.

Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat en geen handel drijft op Mijn heilige dag, wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de HEER als een heilige dag, wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken, dan vind je vreugde in de HEER. Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde en je laten genieten van het land dat Ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven. De HEER heeft gesproken!

Bijbelteksten over genieten: ~ Jesaja 58:13-14 ~

Blijdschap en gejuich om wat God schept, genieten tot in eeuwigheid.

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat Ik schep.

Want de jaren van Mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend.

Bijbelteksten over genieten: ~ Jesaja 65:17-18a, 22b-23 ~

Stel je hoop op God, die ons rijkelijk voorziet om ervan te genieten.

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.

Bijbelteksten over genieten: ~ 1 Timoteüs 6:17 ~

Stel je hoop op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om van te genieten

~ 1 Timoteüs 6:17 ~

De hele wereld zal God prijzen – Psalm 65

1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen,
God, die in Sion woont.
De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.
U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.
De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.

2. Gelukkig wie bij U vertoeven;
uw woning is ons thuis.
Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.
U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.
De hele wereld zal U prijzen,
de zee, de lucht, het land.

3. De bergen plant U in de aarde;
U bent bekleed met macht.
De bulderende zee bedaarde,
bedwongen door uw kracht.
Uw wonderen doen volken buigen,
U tempert hun tumult.
Elk mens begint voor U te juichen,
met diep ontzag vervuld.

4. Met liefde zorgt U voor de akker.
Uw beek bevloeit het land.
U maakt de dorre aarde wakker,
besproeit die met uw hand.
U drenkt de voren, plet de kluiten;
rijk zegent U het graan.
Het jonge groen zal, niet te stuiten,
fris op de velden staan.

5. Dit wordt het kroonjaar van uw zegen,
van rijkdom die U schenkt.
Waar U verschijnt, drupt milde regen
die de woestijn doordrenkt.
De heuvels laten van zich horen.
De weiden zijn vol vee.
De dalen zijn bedekt met koren;
zij zingen vrolijk mee.

Psalm 65 (de nieuwe psalmberijming)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ja, ik wil graag nieuwe berichten in mijn mail ontvangen

>