Bijbelteksten over jouw levensboom en vruchtdragen

Alles wat hij doet komt tot bloei

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Psalm 1:1-3 ~

Ze is een levensboom, als ze wijsheid omhelst.

Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint. Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet. Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand. Haar wegen zijn lieflijk, haar paden vredig.

Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Spreuken 3: 13 -18 ~

Een rechtvaardig mens plant een levensboom

Een rechtvaardig mens plant een levensboom, wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Spreuken 11:30 ~

Vervuld verlangen is een levensboom

Almaar onvervulde hoop maak ziek, vervuld verlangen is een levensboom.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Spreuken 13:12 ~

Kalme woorden zijn een levensboom

Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Spreuken 15:4 ~

Wie op de HEER vertrouwt is als een boom, steeds weer draagt hij vrucht

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Jeremia 17:7-8 ~

Als de geest over ons wordt uitgegoten, wordt de woestijn een boomgaard.

Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. Het recht zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard. Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Jesaja 32:15-17 ~

Verdord is ook de vreugde onder de mensen.

De wijnstok is verdroogd, de vijgenboom verdord; granaatappel, dadelpalm en appelboom, ja, alle bomen zijn verdord. Verdord is ook de vreugde onder de mensen.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Joël 1:12 ~

Koning Nebukadnessar als een boom.

In Daniël 4 kun je lezen van een droom die Koning Nebukadnessar krijgt over een boom. Daniël legt uit, die boom, dat bent u, majesteit!

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Daniël 4 ~

Als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief.

Ik ben een lelie van de Saron, een wilde lelie in het dal. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief tussen de jongens. Ik verlang in zijn schaduw te zitten, met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Hooglied 2:1-3 ~

Breng vruchten voort van een nieuw leven.

Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn.

De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Matteüs 3:8 en 10 ~

Het zaad dat groeit in goede grond, draagt rijkelijk vrucht.

Jezus sprak tot de mensen in een gelijkenis: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toe die opschoten verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!’

Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Matteüs 13:3-9 en 18-23 ~

Het zaad dat groeit in goede grond, draagt rijkelijk vrucht.

Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn.

Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn.

Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Lucas 3:8 a en 9 ~

Een goede boom brengt goede vruchten voort.

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slecht boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan mijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Lucas 6:43 en 44 ~

Blijf in God en je zult veel vrucht dragen.

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Johannes 1 ~5:1-6

Gods grootheid zichtbaar in de vrucht die wij dragen.

De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Johannes 15:8 ~

Blijvende vrucht dragen.

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik Julie op: heb elkaar lief.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Johannes 15:16 ~

De vrucht van de Geest.

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Galaten 5:22 ~

Zaai op de akker van de Geest en oogst het eeuwige leven.

Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Galaten 6:8 ~

Blijf geworteld in de liefde.

Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, dat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Efeziërs 3:16 en 17 ~

Vol zijn van de vruchten van gerechtigheid, die we danken aan Jezus Christus.

Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Filippenzen 1:9-11 ~

Pluk de vruchten van leven in vrede en gerechtigheid.

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Hebreeën 12:11 ~

Zaai in vrede en gerechtigheid brengt haar vruchten voort.

Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Bijbelteksten levensboom en vruchtdragen: ~ Jakobus 3:18 ~

In Gods gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer!

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of ‘k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

3. Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden, ‘k blijf de Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnt in mijn huis, bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in nederigheid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de windselen sliep, ontbood, en komt in ‘t licht en rijpt voor God.

Gezang 78 (liedboek voor de kerken 1973)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ja, ik wil graag nieuwe berichten in mijn mail ontvangen

>